شرط توقف اقدامات ایران رفع کامل تحریم‌ها و راستی‌آزمایی آن است