همه زوایای انسان معاصر می تواند بهره‌مند از فقه باشد