پروتکل های بهداشتی تا ریشه کنی ویروس کرونا اجرا شود