تعطیلی بزرگترین میدان نفتی لیبی به دلیل شیوع کرونا