سرلشکر موسوی: دشمن ترفندهای نگران کننده‌ای را اجرا می کند