ابلاغ بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی