جزئیات طرح کاهش «مناسبات ایران با انگلیس، آلمان و فرانسه»