نامه ایران به سازمان ملل درباره انتقام سخت از آمریکا