نقش کارشناسی اکتشاف منابع طبیعی در مقابله با تحریم‌ها