نورانیت، شخصیتی مثل شهید دستغیب می‌سازد و می‌پروراند