چرا امیر قطر دعوت پادشاه عربستان را بی پاسخ گذاشت؟