22.25 میلیارد دلار مجموع درآمد نفتی در سال آینده است