تحولات اخیر در برخی کشورها بر اساس یک موج واحد نیست