عذرخواهی محمدعلی زم از کسانی که مورد اتهام آمدنیوز قرار گرفته‌اند