شرکت "آمازون" به بزرگترین پیمانکار نظامی آمریکا تبدیل می‌شود!