آیا ایجاد وزارتخانه جدید مشکلات تولید را حل می‌کند؟