سرنوشت کسی که جنگ را می خواست به خاک ایران بکشاند!