نقش موثر مدیریت اکتشاف منابع اجتماعی در مقابله با تحریم‌ها