رهبر انقلاب: نباید اجازه داد حقایق دفاع مقدس کهنه، فراموش و یا انکار شود