۹۰ درصد از مردم کشور، تمایل به خوردن نان سنتی دارند