حمله یمنی‌ها به مرکز صنعتی هشداری برای متجاوزین بود