هزینه برای پر کردن یک جامدادی ۱۷ تا ۲۱۸ هزار تومان است