لاسجردی: نشست آستانه در پیشبرد سیاسی برای بحران سوریه موثر بود