باید تفاوت ریاضی با سایر رشته‌ها به رسمیت شناخته شود