چرا از تولید ۱۰۰ میلیون تن محصول کشاورزی محروم شدیم؟