چهارمین جلسه دادگاه اخلال‌گران عمده در نظام تولیدی کشور