روحانی: هیچگاه آمریکا را منزوی‌تر و ذلیل‌تر از امروز ندیده‌ام