طرحی که مانع دود شدن روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین می‌شد