چرا برخی وزرا برای رضایت گرفتن سراغ خانواده مقتول رفتند؟