قیمت گوجه ارزان شده، اما رب گوجه فرنگی همچنان گران است