رهایی «نجفی» از قصاص با گذشت اولیای دم «میترا استاد»