نماینده دادستان: فروش۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مواد تولیدی در بازار آزاد