قیمت نفت برای دومین روز پس از حادثه دریای عمان افزایش یافت