بازگرداندن اموال سهامداران پدیده در فرصت اعطایی دادگاه