بیانیه بخش خصوصی درباره بیانات اخیر مقام معظم رهبری