بخشی از حقوق‌بگیران از مصوبات حقوق سال ۹۸ مستثنی شدند