آبه: ژاپن به دنبال توسعه رابطه دوستانه با ایران است