آغاز روزهای سخت مصرف برق/عبور مصرف تابستان از ۶۱ هزار مگاوات