آیا این کشور نوظهور نفتی ثروتمندترین کشور جهان می‌شود؟