عربستان از دو ماه دیگر تقاضای مشتریان نفت ایران را تامین می‌کند