دلیل تاخیر ارائه طرح تروریست خواندن نیروهای آمریکایی