این خودروها در بازار حداقل یک میلیارد تومان قیمت خورده‌اند