مهم خطر بیخ گوش خوزستان؛ دستور تخلیه 6 شهر صادر شد