چراغ سبز روحانی به حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران