اسکان اضطراری 145 مسافر در بیجار کردستان به علت بارش برف و کولاک