ختم رسیدگی به پرونده علی اکبر عمارت ساز/ قاضی صلواتی: حکم در مهلت قانونی صادر خواهد شد