رشد ۲۲.۸ درصدی نرخ تورم/ کمترین تغییر نرخ تورم در استان بوشهر