دعوت تلویحی "دی کاپریو" و "برد پیت" از مردم آمریکا برای رای دادن به دموکرات‌ ها