سنگ بزرگ پیش پای تولیدکنندگان/لزوم اصلاح مالیات بر ارزش افزوده