وقتی می‌گویید روی میز چیزی دارید ما ناچاریم زیر کوه برویم/تحریم‌ها را همزمان برخواهیم داشت/کشورهای اروپایی باید با سرمایه‌شان به ایران بیایند